Pomiary Instalacji Elektrycznych:

  • oferujemy wykonywanie pomiarów elektrycznych zarówno w firmach,obiektach usługowo-przemysłowych czy prywatnych domach i posesjach.
  • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • badanie stanu instalacji odgromowych
  • badanie rezystancji uziemień
  • badanie natężenia oświetlenia
  • analiza parametrów niezawodnościowych instalacji